Dobre šole, odlična znanost, šport za vse

V Slovenski demokratski stranki želimo izobraževalni sistem, ki daje uporabno znanje, razvija ustvarjalnost, inovativnost in kritično mišljenje ter vzgaja za vrednote in v duhu domoljubja.

zate

Na področju izobraževanja in znanosti bomo zagotovili dostopnost, kakovost, fleksibilnost in učinkovitost ter povezali izobraževalni sistem s trgom znanja.

Spodbujali bomo nastanek izobraževalnih srednješolskih strokovnih programov, ki sledijo potrebam gospodarstva, zagotovili izbirnost osnovnošolskih in srednješolskih programov, tudi z ustrezno mrežo zasebnih šol. Uvedli bomo zunanjo evalvacijo v vrtce, osnovne in srednje šole.

Predmetnik bomo posodobili tako, da se bodo učenci v osnovni šoli učili praktičnega življenja, ohranili bomo osnovne šole in podružnice na podeželju in uredili optimalno dostopno mrežo srednjih šol. Učencem in dijakom bomo zagotovili brezplačne učbenike in delovne zvezke v papirni in elektronski obliki.

Zagotovili bomo izbirnost visokošolskih programov in odpravili ovire za nastajanje novih programov na javnih fakultetah pa tudi s podeljevanjem koncesij zasebnim fakultetam po jasnih in merljivih kriterijih. Na univerzi bomo uvedli sprejemni izpit, matura bo le del kriterijev za vpis.

Omogočili bomo financiranje skupin strokovnjakov z različnih področij za razvoj od izuma do prototipa ter raziskave trga, poenostavili postopke zaposlovanja z mednarodnimi razpisi ter pritegnili Slovence, ki so na tujih univerzah, spodbujali pa bomo tudi mednarodno izmenjavo dijakov, študentov in učiteljev - Erasmus za vse.

V srednjem strokovnem in višjem šolstvu bomo uvedli dualni sistem, vključili delodajalce pri evalviranju in izboljševanju srednješolskih strokovnih in visokošolskih programov, zmanjšali beg možganov, tudi z ustanovitvijo nove javne univerze - politehnike.

Skrbeli bomo za ranljive skupine mladih, otrokom s posebnimi potrebami bomo omogočili največjo možno integracijo v redne šole.

Zagotovili bomo pogoje za zdrav razvoj in ustvarjalnost šolajočih, tako da bomo omogočili šport v šolah vsak dan, zagotovili sistem zdravega prehranjevanja v vrtcih in šolah s poudarkom na slovenski hrani ter subvencije prehrane otrokom iz socialno šibkih okolij, omogočili javno financiranje šol s tradicionalno glasbeno zvrstjo, učence in dijake v šoli učili o medijski in finančni pismenosti ter podjetništvu ter jih tudi v danih okvirih spodbujali k podjetnosti in odgovornosti.

Na področju športa bomo zagotovili dostopnost in možnosti vključevanja v športno-gibalne aktivnosti čim širšega kroga prebivalstva, s poudarkom na študentih, socialno šibkejših skupinah in invalidih.

Celoten program si lahko preberete tukaj.

Bodi obveščen in se prijavi na e-novice:

* obvezna polja.