Strokovni svet

Odbori in njihovi predsedniki

Odbori Strokovnega sveta SDS in njihovi predsedniki

Finance

Odbor za finance spremlja dogajanja na področju javnih financ, zadolževanja, davkov ter upravljanja z državnim premoženjem, ob tem pa bo pripravljal tudi ukrepe za finančno stabilizacijo države.

Predsednik: Mag. Andrej Šircelj

roj. 1959, mag. s področja davčnega prava, univ.dipl. ekonomist, državni sekretar 2005-2008, poslanec v Državnem zboru RS 2011 -.


Pravosodje

Odbor za pravosodje spremlja dogajanja na področju sodstva, tožilstva, državnega pravobranilstva, sodnih zaostankov, civilnega in kaznovalnega prava, odvetništva in notariata ter drugih področij. Odbor bo pripravljal tudi svoje ukrepe za izboljšanje stanja na področju pravosodja.

Predsednik: Dr. Vinko Gorenak

roj. 1955, dr. znanosti, izr. profesor, minister za notranje zadeve 2012 – 2013, poslanec v Državnem zboru RS 2008 – 2012, 2013 - 2018.


Zunanje zadeve

Odbor za zunanje zadeve spremlja stanje na področju slovenske zunanje politike in opravlja analize ter predloge za izboljšanje slovenske zunanje politike. Odbor obravnava aktualno zunanjepolitično situacijo in je pozoren na dejavnike, ki destabilizirajo Evropo. Prav tako bo spremljal delovanje Evropskega parlamenta.

Predsednik: Tone Kajzer

roj. 1966, ing. geodezije, uni. dipl ekonomist, specialist iz mednarodnih odnosov, veleposlanik MZZ RS, koordinator za digitalno agendo.


Gospodarski razvoj in tehnologija

Odbor za gospodarski razvoj in tehnologijo spremlja dogajanje na področju slovenskega in mednarodnega gospodarstva, razvoja tehnologije, konkurenčnosti, internacionalizacije in turizma. Odbor bo pripravil nabor ukrepov s tega področja, ki bi vplivale na rast slovenskega gospodarstva.

Predsednik: Mag. Andrej Vizjak

roj. 1964, mag. elektrotehnike, poslanec v Državnem zboru 2008 – 2014, minister za gospodarstvo 2004 – 2008, minister za delo družino in socialne zadeve 2012-2013.


Delo, družina in socialne zadeve

Odbor za delo, družino in socialne zadeve spremlja in analizira ukrepe, ki jih bo na omenjenih področjih pripravilo pristojno ministrstvo, prav tako Odbor pripravlja konkretne predloge, zakonodajo in ukrepe s področja trga dela, družine in socialnih zadev.

Predsednica: Romana Tomc

roj. 1965, univ. dipl. ekonomistka, poslanka v Evropskem parlamentu 2014 - , poslanka v Državnem zboru 2011 -2014, državna sekretarka 2008.


Izobraževanje, znanost in šport

Odbor za izobraževanje, znanost in šport spremlja in analizira delovanje tega področja, v svojem mandatu pa bo veliko pozornosti namenil vprašanju srednjih strokovnih šol in spremembam zakonodaje na področju visokega šolstva in športa. Odbor bo pri svojem delu tesno sodeloval tudi z Odborom za gospodarstvo in tehnologijo.

Predsednik: Dr. Milan Zver

roj. 1962, dr. znanosti, poslanec v Evropskem parlamentu 2009 - , minister za šolstvo 2004 - 2008.


Kultura

Odbor za kulturo deluje na področju ohranjanja slovenske narodne in kulturne identitete, spremlja in analizira ukrepe s področja kulture in medijev, s tega področja bo tudi pripravljal pobude in predloge ukrepov, s katerimi bi izboljšali pogoje na področju slovenskega kulturnega in umetniškega ustvarjanja.

Predsednik: Dr. Vasko Simoniti

roj. 1951, dr. znanosti, univerzitetni profesor, minister za kulturo 2004 – 2008.


Obramba

Odbor za obrambo spremlja aktualna dogajanja na obrambnem področju, sledi zakonodaji in spremembam ter pripravlja kratkoročne in dolgoročne ukrepe s področja obrambe in zaščite ter reševanja. Posebno pozornost bodo namenjali skrbi za boljšo materialno bazo gasilcev in področja zaščite in reševanja nasploh ter problematiki upokojevanja v Slovenski vojski.

Predsednik: Aleš Hojs

roj 1961, univ. dipl. grad. inž., minister za obrambo 2012 -2013.


Infrastruktura in prostor

Odbor za infrastrukturo in prostor se ukvarja z vso paleto prometa in prometne infrastrukture ter posegi v prostor. Odbor ugotavlja, da je na tem področju velika razvojna vrzel, zato bodo veliko pozornosti namenili strategiji razvoja prometne infrastrukture, ki se je začela pripravljati že v letu 2012 in še do danes ni zaključena.

Predsednik: Zvonko Černač

roj. 1962, univ.dipl. pravnik, poslanec v Državnem zboru 2004 – 2014, 2018 - , minister za infrastrukturo 2012 – 2013.


Kmetijstvo in okolje

Odbor za kmetijstvo in okolje spremlja in analizira dogajanje ter težave v tem resorju, ki obsega vse od kmetijske proizvodnje in celotne prehrambne verige do gozdarstva. Na tem področju Odbor zaznava veliko problemov, za katere pripravlja svoje rešitve.

Predsednik: Matjaž Kočar

roj. 1960, dr. veterinarske medicine, državni sekretar 1997 -1999.


Notranje zadeve

Člani Odbora za notranje zadeve pri Strokovnem svetu SDS spremljajo celotno področje delovanja Ministrstva za notranje zadeve, se odzivali na aktualno problematiko v povezavi z delom policije ter načrtujejo alternativne predloge in ukrepe za izboljšanje razmer na tem področju.

Predsednik: Dr. Božo Predalič

roj. 1957, dr. pravnih znanosti, generalni sekretar Vlade RS 2004 – 2008, 2012 -2013.


Javna uprava

Odbora za javno upravo v središče svojega delovanja postavlja snovanje take javne uprave, ki bo na prvo mesto postavila stranko oziroma uporabnika storitev. Odbor bo s svojimi predlogi iskal pot do učinkovite, racionalne, odgovorne in transparentne javne uprave.

Predsednik: Fidel Krupić LL.M. (VB, NL)

roj. 1975, uni. dipl. pravnik. LL.M.


Zdravje

Odbor za zdravje spremlja in analizira delo ministrstva za zdravje ter se opredeljuje do sprejetih ukrepov zdravstvenih oblasti. Odbor bo pripravljal celovite in sistemske predloge rešitev na področju zdravstva, med njimi predvsem ukrepe za zmanjšanje čakalnih vrst in sistem koncesij v zdravstvu. Odbor bo pripravil tudi predloge rešitev glede preprečevanja korupcije v zdravstvu.

Predsednica: Alenka Forte

roj. 1957, dr. med, direktorica zdravstvenega centra.


Slovenci v zamejstvu in po svetu

Odbor za Slovence v zamejstvu in po svetu se bo pri svojem delu opredeljeval do ukrepov in rešitev, ki jih za Slovence v zamejstvu in po svetu sprejema pristojni urad in minister, ob tem pa pripravlja tudi rešitve in predloge, ki bi jih morala sprejeti bodoča vlada za ohranjanje slovenske narodne identitete v zamejstvu in po svetu.

Predsednik: Miro Petek

roj. 1959, novinar, poslanec Državnega zbora RS 2004 – 2011, direktor direktorata za medije 2012 -2013.