POUDARKI IZ PROGRAMA STROKOVNEGA SVETA SDS ZA MANDAT 2022-2026

Sestavni del programa StSv SDS za mandat 2022-2026 je tudi:

 • Priloga z 72 pripravljenimi osnutki sistemskih zakonov ter osnutki predlogov sprememb in dopolnitev obstoječih zakonov, ki urejajo večino spodaj navedenih ključnih predlogov rešitev;
 • Priloga z 263 osnutki vladnih uredb in drugih podzakonskih aktov, s katerimi bomo oblikovali pravno in administrativno okolje na nivoju izvršilne oblasti;
 • Seznam 2895 zakonov ter podzakonskih aktov, ki bodo odpravljeni oziroma v manjši meri nadomeščeni z novimi.

Gospodarski razvoj, javne finance, urejanje prostora, varstvo okolja, tehnologija

 • Še naprej bomo davčno in administrativno razbremenjevali gospodarstvo, odpravili bomo nepotrebne predpise, poenostavili bomo postopke javnega naročanja;
 • Pospešeno bomo uresničevali projekte iz paketov Strateških svetov za Digitalno preobrazbo in Debirokratizacijo;
 • Varstvo okolja bo temeljna vrednota, zahteve sonaravnega razvoja bodo upoštevane ob sprejemanju vseh strateških razvojnih odločitev;
 • Novim podjetjem bomo omogočili davčne počitnice, uvedli bomo davčne olajšave za re-investiran dobiček, razširili bomo možnosti pavšalne obdavčitve za mala podjetja;
 • Uvedli bomo socialno kapico in dodatno razbremenili plače;
 • Zmanjšali bomo števila dovoljenj in soglasij za gradnjo, umeščanje objektov v prostor, začetek poslovanja in okoljevarstvenih dovoljenj;
 • V vseh srednjih, višjih in visokih šolah bomo uvedli programe za pridobivanje osnovnega znanja iz področja podjetništva.
 • Les vidimo kot veliko priložnost za slovenski gospodarski razvoj.
 • Pospešili bomo dostopnost in razvoj letalskega sektorja. Zagotovili bomo nove dodatne letalske povezave s prednostnimi lokacijami;
 • Izboljšali bomo kakovost storitev na področju funkcionalne kakovosti, torej tiste, ki jo zazna turist;
 • Slovenijo bomo po razvitosti, blaginji oziroma kakovosti življenja za njene prebivalce dvigali proti prvi peterici držav OECD;
 • Inovativnost bomo promovirali in vzpodbujali od vrtca naprej.

Energetika in infrastruktura

 • Zagotovili bomo cenovno dostopnost in stabilnost oskrbe z električno energijo ter postopen prehod na obnovljive vire, vse regije v naši državi morajo dobiti primerljivo energetsko infrastrukturo;
 • Energetski koncept Slovenije bo temeljil na novih vlaganjih v konkurenčne, trajnostne, zanesljive in varne dodatne proizvodne vire;
 • Gradili bomo 2 blok NEK
 • Racionalizirali bomo delovanje javnih služb na področju prenosa, distribucije, in organiziranja trga z električno energijo. To bo pomeni manjši pritisk na omrežnino in dajatve, ki predstavljajo že več kot polovico računa za porabljeno električno energijo;
 • Pospešili bomo vlaganja v ustrezno polnilno infrastrukturo, ki bi omogočala večji razmah E-mobilnosti;
 • Zagotovili bomo ustrezno energetsko infrastrukturo za nemoteno oskrbo z električno energijo v izrednih razmerah, še posebej za kritično državno infrastrukturo.
 • Zagotovili bomo sodoben in gratis medkrajevni javni potniški promet.
 • Zagotovili bomo urejeno prometno infrastrukturo po celi državi;
 • Prepolovili bomo stroške za prvo pridobitev vozniškega izpita.

Izobraževanje

 • Slovenski izobraževalni sistem bomo dokončno povezali s trgom dela ter ga pripravili na prehod v sistem vse življenjskega učenja;
 • Posodobili bomo izobraževalne programe in učne načrte, da bodo spodbujali kritično mišljenje, inovativnost, ustvarjalnost,  domoljubje, digitalno in finančno pismenost;
 • V slovenski izobraževalni sistem bomo uvedli jasen vrednostni sistem in domoljubje;
 • Za zdrav razvoj naših otrok bomo omogočili šport v šolah vsak dan;
 • Učne načrte bomo prenovili tako, da bodo dopuščali več svobode učiteljev in krepili njihovo avtonomijo.

Javna uprava

 • Stranka – konkretni davkoplačevalec in uporabnik javnih storitev – mora postati središče javne uprave;
 • »4P« princip: profesionalna, podjetniško naravnana, prijazna in prisotna javna uprava;
 • Za 50 % bomo zmanjšali vsa potrebna soglasja in dovoljenja, ki jih morajo pridobiti državljani;
 • Uvedli bomo boljše nagrajevanje uspešnejših javnih uslužbencev z vsaj 30 % variabilnim delom plače,
 • Odpravili bomo nepotrebne postopke, predpise in organe javne uprave.

Slovenci v zamejstvu in po svetu

 • Poslanske sedeže v slovenskem parlamentu bomo zagotovili tudi predstavnikom Slovencev v zamejstvu in po svetu;
 • Poenostavili bomo pot do državljanstva ljudem slovenskega porekla, ki imajo stike s Slovenijo in željo postati slovenski državljani;
 • Vzpostavili bomo način povezovanja in mreženja s skupino novodobnih mladih in izobraženih slovenskih izseljencev;
 • Ustanovili bomo muzej slovenskega izseljenstva;
 • Okrepili bomo finančno pomoč tistim civilnodružbenim organizacijam, ki na področju sodelovanja z zamejstvom in Slovenci po svetu resnično opravljajo svojo vlogo.

Zdravstvo

 • Zdravstveni sistem obstaja zaradi bolnikov in ne obratno;
 • Ob finančni vzdržnosti sistema bomo izboljšali kakovost storitev, državljanom povečali dostopnost do zdravstvene oskrbe in zagotovili konkurenčnost slovenske medicine;
 • Konkurenčno okolje bo vodilo v skrajšanje čakalnih dob zaradi učinkovitejšega načina dela in prineslo pocenitev storitev;
 • Med vodstvom bolnišnice in zaposlenimi morajo vladati tržni odnosi: plačan si, kolikor narediš, med izvajalci in pacienti pa mora biti socialno razmerje: ne glede na tvoj dohodek, moraš biti dobro oskrbljen.
 • Zagotovili bomo pravočasen dostop do osebnega zdravnika in specialističnega zdravljenja.
 • Zagotovili bomo dosledno skrb in odgovornost države za kadrovske in prostorske zmogljivosti javnega zdravstva.
 • Vzpostavili bomo stimulativno delovno okolje za vse izvajalce zdravstvenega varstva.
 • Posodobili bomo upravljanje javnih zdravstvenih zavodov in digitalizirali slovensko zdravstvo.

Notranje zadeve

 • Za policijo v postopkih ne sme biti prvorazrednih in drugorazrednih državljanov;
 • Policisti niso inkasanti, več poudarka mora biti na njihovem strokovnem varnostno – zaščitnem delu;
 • Nadaljevali bomo z depolitizacijo policije in zakonsko nadgradnjo policijskih pooblastil za učinkovitejši pregon gospodarskega kriminala.
 • Poskrbeli bomo za reševanje prostorske problematike policijskih postaj in modernizacijo opreme slovenske policije.
 • S sofinanciranjem občinske infrastrukture bomo krepili nadzor nad državnimi mejami

Pravosodje

 • Vzpostavili bomo pravno in pravično sodstvo, ki državljanov ne deli na prvorazredne in drugorazredne;
 • Poskrbeli bomo za odpravo ali minimaliziranje kršitev človekovih pravic;
 • Zagotovili bomo brezplačen vpis v zemljiško knjigo in izvedli postopke za prenehanje obveznega članstva v notarski in odvetniški zbornici ter zbornici upraviteljev;
 • Sodniki bodo imeli pred nastopom trajnega mandata daljšo poskusno dobo, obstoječi sodniki brez diplom ali pravosodnih izpitov ter imenovani v nasprotju z zakonom bodo razrešeni;
 • V sodstvo bomo vpeljali formulo 6 + 3+ 3. Vsak bo prišel do pravice na sodišču v največ enem letu.

Kultura

 • Nadaljevali bomo z investicijami v kulturno infrastrukturo.
 • Prenovili bomo Zakon o uresničevanju javnega interesa v kulturi.
 • Posodobili bomo medijsko zakonodajo.  S podporo manjšim in marginaliziranim medijem bomo omilili prevladujoče medijsko enoumje;
 • Podprli bomo projekt udeležbe Slovenije kot osrednje gostje na najodmevnejšem svetovnem knjižnem sejmu Frankfurt 2023.

Kmetijstvo

 • Družinske kmetije so tisto jedro, ki lahko ohrani slovensko podeželje;
 • Kmete bomo davčno razbremenili ter poenostavili njihovo poslovanje in trženje;
 • Ukinili bomo Sklad kmetijskih zemljišč RS, saj naloga države ni, da bi tržila z zemljišči - ta zemljišča naj dobijo v last ali dedni zakup tisti, ki jih bodo obdelovali;
 • Samooskrbo z lokalno  pridelano hrano bomo omogočili z aktivno kmetijsko politiko.
 • Kratke oskrbovalne verige niso pomembne zgolj za javne zavode, ampak za vse
 • slovenske potrošnike.
 • Sonaravno in trajnostno kmetijstvo je še kako pomembno v spreminjajočih se klimatskih razmerah.
 • Avtohtona semena in semenska banka sta ključ varnosti v poljedelski pridelavi.
 • Gozd je in ostaja ključni gradnik naravnega okolja in še vedno premalo izkoriščen gospodarski potencial.

Obramba, reševanje in zaščita

 • Vzpostavili bomo dinamičen sistem obveznega vojaškega usposabljanja;
 • Dosledno in pospešeno bomo krepili kadrovsko in ognjeno moč Slovenske vojske;
 • Krepili bomo odzivnosti in odpornosti sistema pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 • Podprli bomo razvoj zmogljivosti nacionalnega sistema kibernetske obrambe.

Delo, družina in socialne zadeve

 • Zagotovili bomo bolj pregleden in pravičen socialni sistem;
 • Družina bo dobila osrednje mesto v družbi;
 • Uvedli bomo državno pokojnino;
 • Uvedli bomo razvojno kapico;
 • Zmanjšali bomo stroške dela z omejitvijo prispevkov za določene skupine;
 • Pravice zaposlenih v različnih oblikah delovnih razmerij bomo izenačili;
 • Aktivna politika zaposlovanja mora imeti večji poudarek na subvencioniranju zaposlovanja ranljivih skupin in reševanju problema dolgotrajno brezposelnih;
 • S spremembo sistema izobraževanja bomo dosegli večjo usklajenost med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela;
 • Štipendirali bomo deficitarne poklice;
 • Spodbujali bomo vseživljenjsko učenje in mentorske sheme.
 • Poenostavili bomo sistem dodeljevanja socialnih transferov in vzpostavili preglednost;
 • Reorganizirali in administrativno razbremenili bomo institucije socialnega varstva;
 • Pripravili bomo načrt odprave arhitekturnih ovir za invalide;
 • Vzpostavili bomo večji nadzor za preprečevanje zlorab pri delovanju invalidskih podjetij in proučili možnosti za zmanjšanje obveznosti delodajalcev v kvotnem sistemu;
 • Povečali bomo učinkovitosti programov, ki so namenjeni prilagajanju delovnih mest invalidom in iskanju novih zaposlitvenih možnosti ter sprejeli ukrepe za izboljšanje položaja delovnih invalidov;
 • Slovenski državni holding, d. d. (SDH) bomo preoblikovali v Nacionalni demografski sklad in nanj prenesli večino naložb Republike Slovenije
 • Uvedli bomo dodatne dohodninske olajšave za seniorje (osebe, ki dopolnijo 70 let)
 • Dvignili bomo stopnjo olajšave za donacije iz naslova dohodnine za vrhunske športnike
 • Pokojninski sistem bomo naredili preglednejši. Pravice, ki nimajo narave pokojnine, bomo prenesli v posebne zakone;
 • Osebam, ki so že prejemniki pokojnin, bomo omogočili, da še naprej delajo pod pogojem, da od prejemkov plačujejo ustrezne davke in prispevke;
 • Zakon o dolgotrajni oskrbi bomo uveljavili.
 • Uvedli bomo univerzalni otroški dodatek;
 • Zagotovili bomo finančne spodbude za vsakega novorojenega otroka;
 • Zagotovili bomo davčne olajšave za mlade družine v primeru nakupa prve nepremičnine;
 • Zagotovili bomo finančno pomoč kot obliko socialne preventive pri enostarševskih družinah;
 • Zagotovili bomo dostopnost nege otrok in povečanje število pediatrov;
 • Povečali bomo število ustanov s koncesijo, ki ponujajo varstvo otrok. Vzpostavili bomo pogoje za subvencioniran vrtec tudi pri delodajalcih;

Zunanje zadeve

 • Nadaljevali bomo z aktivno diplomacijo s konkretnimi pobudami za zagotavljanje miru in sožitja v regiji, na kontinentu in nasploh v mednarodnih odnosih;
 • Krepili bomo sodelovanje s sosedi, z vsemi državami srednje Evrope, EU, NATO in OECD oziroma z vsemi ključnimi partnericami v svetu s poudarkom na gospodarski diplomaciji in kolektivni varnosti.
 • Sooblikovali in uresničevali bomo akcijske načrte za širitev EU na države Zahodnega Balkana in Vzhodne soseščine EU.