Ženski odbor SDS

Program

Program ŽO SDS

Program ŽO SDS

I. Normativna izhodišča

Ustava Republike Slovenije določa, da je Slovenija demokratična republika, pravna in socialna država.

Da bi lahko uresničevali temeljna načela demokratične, pravne in socialne države, se razvijali kot sodobna država, moramo graditi predvsem enake možnosti, enakopravnost in medsebojno spoštovanje med spoloma na vseh področjih in nivojih družbenega življenja in udejstvovanja; Uresničitev enakosti žensk in moških je sestavni del procesa, ki vodi v resnično demokracijo.

Prvega maja 2004 smo postali enakopravni člani EU. Zato moramo spoštovati Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Deklaracijo o enakosti žensk in moških. Z referendumom smo se opredelili tudi za Evropsko ustavo, ki med temeljne pravice EU uvršča dostojanstvo, svoboščine, enakost, solidarnost, državljanske pravice in pravosodje.

II. Strategija dela

Sistematično in kontinuirano delo za povečevanje enakosti med spoloma:

 • Opredeljevanje pogojev enakih možnosti moških in žensk.

 • Skrb za ekonomske in socialne pravice žensk, predvsem izobraževanje in usposabljanje, vseživljenjsko učenje, zaposlovanje, socialno vključevanje, socialna zaščite in zdravstveno varstvo.

 • Krepitev javno-mnenjske, normativne (zakonodajne) in institucionalne podpore enakim možnostim žensk in moških ter drugim oblikam antidiskriminacije.

III. Cilji in področja dela

Pomemben pogoj za demokratične spremembe so enake možnosti ter enakopravnost žensk in moških v političnem in družbenem življenju.

Enakost žensk in moških je torej potrebno sprejeti kot pomembno temeljno načelo in pogoj za demokratični razvoj.

Temeljne vsebine in cilji delovanja Ž0 SDS so spodbujanje in skrb za:

 • Razvoj in krepitev demokratične, pravne in socialne države.

 • Razvoj Slovenije kot sodobne evropske države in sodobne družbe z naprednim znanjem, trajnostnim razvojem, večjo socialno kohezijo in splošno blaginjo.

 • Krepitev družbene vloge žensk v smeri uresničitve enakosti žensk in moških na vseh področjih življenja in dela: v političnem in javnem življenju, v ekonomskem in poklicnem življenju, pri raziskovah in razvoju, torej v vladi, v gospodarstvu, v političnih strankah, v medijih, v nevladnih organizacijah, na nacionalnih listah v Evropski parlament in svet Evrope ter v druge institucije v Evropi in v svetu.

 • Pripravo in sprejem zakona o enakih možnostih žensk in moških.

 • Spremljanje in implementacijo direktiv EU.

 • Uravnoteženo zastopanost žensk in moških na vseh področjih in nivojih sprejemanja odločitev.

 • Tako strukturo in delovanje volilnih sistemov, političnih strank in institucij ter drugih sistemov, ki bo omogočala enakost žensk in moških pri porazdelitvi politične in ekonomske moči med ženske in moške.

 • Sistemsko in celostno uvajanje vseživljenjskega učenja v vseh tipih in ravneh sistema izobraževanja in usposabljanja.

 • Vzpodbujanje obeh spolov za vseživljenjsko izobraževanje.

 • Rušenje tistih stereotipov o družbeni vlogi žensk in moških, ki omejujejo možnosti obojih pri uresničevanju njihovih potencialov.

 • Enakost žensk in moških pri porazdelitvi odgovornosti med moškimi in ženskami na področju skrbi za kvaliteto zasebnega življenja, za dom, družino, otroke, ostarele.

 • Enakost žensk in moških pri plačilu za delo enake vrednosti.

 • Spodbujanje raziskav o primerjalnih situacijah moških in žensk ter zbiranje podatkov o moških in ženskah, kar bi izboljšalo poznavanje družbenega položaja žensk in moških.

 • Zbiranje informacij in podatkov o dobrih praksah držav članic EU ter o izkušnjah in ocenah vpliva ukrepov, sprejetih za dosego uravnotežene zastopanosti žensk in moških v procesu odločanja.

 • Krepitev zavesti o enakosti žensk in moških kot pogoju za razvoj in krepitev demokratične, pravne in socialne države.

 • Nacionalne ukrepe, ki vzpodbujajo in omogočajo uklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

 • Sprejemanje ustrezne zakonodaje, spodbud in ukrepov, namenjenih spodbujanju enake delitve starševskih odgovornosti med ženske in moške na področju delovne zakonodaje, socialnega varstva, socialnega skrbstva, zdravstvenega varstva: fleksibilni zaposlitveni modeli, ustrezne pokojninske reforme, družinam prijazna infrastruktura, ustrezne socialne storitve in podporne ustanove.

 • Konstruktivni dialog (sestanki, seminarji, konference…) med ženskami in moškimi, kjer bodo skupaj obravnavali različne vsebine z vidika uresničevanja enakosti med spoloma.

 • Promoviranje partnerstva žensk in moških v družini in družbi, enake delitve družinskih pravic in odgovornosti.

 • Preučitev evropskih pravnih instrumentov za odpravo nasilja nad ženskami.

 • Dopolnjevanje slovenskih pravnih instrumentov za odpravo nasilja nad ženskami.

 • Podporo ženskim gibanjem v Sloveniji, EU, svetu, še zlasti pa v tretjih državah.

IV. Način in “geografska” področja delovanja

Dosledno načrtovanje in izvajanje politike enakosti (enakih možnosti) žensk in moških na vseh področjih in nivojih delovanja:

 • V političnem, javnem, poklicnem življenju.

 • V slovenskem, evropskem in svetovnem prostoru.

 • V vladi (nacionalni ukrepi države), v političnih strankah, v sindikatih, v gospodarstvu, v znanosti, v informacijskih in komunikacijskih tehnologijah, na področju družbenih dejavnosti (šolstva, sociale...), zdravstva, kulture, medijev, nevladnih organizacij...

V. Pogoji dela

 • Družbeno in institucionalno sodelovanje, kot npr: Konstruktivni dialog moških in žensk, informiranje in izobraževanje vseh ljudi o razumevanju potrebe po enakosti žensk in moških ter nujnosti sprememb v tej smeri, krepitev družbenega položaja žensk, temeljite reforme politične zastopanosti in sprejemanja odločitev, vzpostavitev enakopravne zastopanosti žensk in moških pri sprejemanju odločitev na vseh področjih in nivojih življenja in dela, reforme »družinske« zakonodaje, dviganje družbenega standarda in kvalitete vzgojno-varstvenih in izobraževalnih storitev, socialno-skrbstvenih storitev (DSO, oskrbovanih stanovanj)…

 • Vzpostavljanje in utrjevanje individualnih pogojev dela žensk: enake možnosti žensk in moških pri nameščanju na odgovorna dela (kvote).