Ženski odbor SDS

Organiziranost

Konec avgusta, leta 1991, je bil  ustanovni sestanek Odbora socialnih demokratinj. Prva predsednica je postala Polona Terčelj. Intenzivneje se je odbor sestajal na "čaju ob petih". Do leta 1994 so delovali predvsem iniciativni odbori, po letu 1994 pa se že ustanavljajo občinski in regijski odbori. Leta 1994 postane predsednica Odbora Tatjana Koprol, leta 1996 pa dr. Bojana Kos. V letu 1996 so bili predsedniki MO in OO SDS pozvani, da ocenijo stopnjo organiziranosti Odborov socialdemokratinj, znotraj odborov SDS. Vodenje odbora je septembra 2000 prevzela Alenka Paulin.

 

Kongres

1. kongres

Kongres, na katerem se Odbor socialdemokratinj preimenuje v Ženski odbor SDS, je bil 15. maja 2002. Za predsednico je bila izvoljena Ferida Klinar.

2. kongres

Na 2. kongresu januarja 2005 je bila za predsednico izvoljena poslanka v Evropskem parlamentu, dr. Romana Jordan Cizelj.

3. kongres

Na 3. kongresu ŽO SDS leta 2007 je dr. Romana Jordan Cizelj svoj mandat ponovila.

4. kongres

Aprila 2009 smo imele članice SDS že svoj 4. kongres, na katerem je bila za predsednico izvoljena Alenka Jeraj. Na zadnjem kongresu ŽO SDS je bil izvoljen tudi nov Izvršilni odbor ŽO SDS in Nadzorni odbor ŽO SDS, sprejeta pa je bila resolucija z naslovom Uravnotežena udeležba žensk v političnem odločanju je dodana vrednost za celotno družbo. Mandat je zaznamoval predvsem projekt zbiranja podpisov za pobudo ministrstvu za zdravje za delno ali v celoti brezplačno cepljenje proti Rotavirusu.  

5. kongres

Na 5. kongresu ŽO SDS leta 2011 v Podpeči pri Brezovici je bila za predsednico izvoljena takratna poslanka SDS Alenka Jeraj. Članice Ženskega odbora SDS so na kongresu sprejele resolucijo z naslovom »20 let Slovenije in novih 20 skozi ženske oči«. Z resolucijo so izpostavile kako pomembno je, da se zavedamo daru, ki ga imamo – samostojne države, naše domovine Slovenije. Z resolucijo so želele odgovoriti na vprašanja današnjega časa, kakšen naj bo položaj naše države v prihodnosti, in kako lahko k temu pripomoremo ženske. Mandat je bil zaznamoval v luči uspešnega projekta »Slovenija, dežela velik žensk«.

6. kongres

Maja 2013 je na Lavrici potekal 6. Kongres Ženskega odbora SDS, kjer je svoj mandat ponovila Alenka Jeraj. Delegatke so med drugim potrdile resolucijo (Ne)moč žensk v času krize. Z resolucijo želijo opozoriti na položaj žensk v družbi, še posebej v času finančne in gospodarske krize, pa tudi krize vrednot. Med drugim so se v njej zavzele, da bodo v času krize združile znanje in moči slovenskih izobraženk, znanstvenic in delavk ter pripravile program morebitnih dodatnih ukrepov, ki bi prispevali k izboljšanju javnofinančnega položaja.

7. kongres

Marca 2017 so se članice Ženskega odbora SDS ponovno zbrale v Podpeči pri Brezovici na  svojem 7. Kongresu. Za novo predsednico je bila izvoljena Nada Brinovšek, sicer poslanka v Državnem zboru RS. V svojem nagovoru je poudarila, da je že več kot 20 let ponosna članica SDS, po več pogovorih pa se je odločila sprejeti takšen izziv, kot je vodenje Ženskega odbora. Trudila se bo nadaljevati dobro delo in uresničevati začrtane cilje, na prvo mesto pa postavlja ohranitev prave tradicionalne slovenske družine.

8. kongres

Aprila 2021 je bila na virtualnem kongresu ŽO SDS izvoljena Alenka Jeraj.

Svet ŽO SDS

Svet ŽO SDS:

 • oblikuje politične usmeritve ŽO SDS v obdobju med dvema kongresoma;
 • v obdobju med kongresoma lahko nadomesti največ polovico voljenih članic IO ŽO SDS ter izvoli največ dve dodatni članici IO ŽO SDS
 • izvoli nadomestno članico NO ŽO SDS
 • sprejema spremembe in dopolnitve Programa ŽO SDS in Poslovnika ŽO SDS,
 • na predlog predsednice ŽO SDS voli in razrešuje podpredsednice ŽO SDS;
 • v obdobju med kongresoma lahko na predlog IO ŽO SDS izvoli v izvršilni odbor
 • na predlog IO ŽO SDS predlaga Izvršilnemu odboru SDS kandidat-ko/a za volitve predsedni-ce/ka države in kandidate oziroma listo kandidatov za Državni zbor in kandidate oziroma listo kandidatov za Evropski parlament;
 • na predlog IO ŽO evidentira oz. predlaga kandidatke za IO SDS in NO SDS
 • rešuje vloge, naslovljene na Svet ŽO SDS;
 • spremlja izvajanje sklepov organov ŽO SDS;
 • sprejema in spreminja Pravilnik o delu NO ŽO SDS.

Ksenija Sever – predsednica Sveta ŽO SDS

Alenka Forte – podpredsednica Sveta ŽO SDS

Mirjam Francetič – podpredsednica Sveta ŽO SDS

 

Izvršilni odbor SDS

IO ŽO SDS je izvršilni organ ŽO SDS in ga sestavljajo predsednica, ena ali dve podpredsednici in članice. Kongres izvoli Predsednico ŽO SDS in trinajst članic izvršilnega odbora. Na seje IO ŽO SDS se vedno vabi poslanke SDS, ministrice v vladi, ki so članice SDS ter poslanke SDS v Evropskem parlamentu.

Članice IO ŽO SDS v mandatu 2017 - 2021 so:

 • mag. Judita Čas Krneža
 • Nuša Ferenčič
 • dr. Alenka Fotre
 • Mara Glušič
 • Jelka Godec
 • Lucija Jančič Vrhovšek
 • Alenka Jeraj
 • Darinka Kovačič
 • Jelena mag. Konda
 • Bernarda Mandres
 • Kaja Medved
 • Irena Pfeifer
 • Jana Valenčak

 

Predsednica ŽO SDS

Predsednica Ženskega odbora SDS je Nada Brinovšek, poslanka Državnega zbora Republike Slovenije.

Nada Brinovšek se je rodila 24.04.1961 v Celju. Po končani srednji šoli v Celju je naprej opravila pripravništvo v podjetju Gorenje v Velenju. Leta 1982 se je zaposlila na Občini v Mozirju kasneje, v letu 1989 pa jo je poklicna pot vodila v gospodarstvo – trgovsko delovno organizacijo, kjer je bila zaposlena kot vodja splošno kadrovske službe. Leta 1999 se je ponovno zaposlila na Občini v Mozirju kot direktorica občinske uprave. V vmesnem času je vseskozi študirala ob delu in si tako v letu 2008 pridobila naziv specialistka javne uprave.

V času službovanja predvsem na nivoju lokalne skupnosti, je bila članica različnih svetov javnih zavodov, bila je v.d. direktorica javnega zavoda za turizem v Mozirju, članica raznih odborov in delovnih skupin na občinskem in medobčinskem nivoju, članica nadzornega odbora Upravnega centra v Mozirju, tajnica občinske volilne komisije, odgovorna urednica občinskega glasila in tudi sourednica pri izdaji Monografije Občine Mozirje.

Članica stranke je postala leta 1996, takrat je postala tudi tajnica občinskega odbora in to funkcijo opravljala do leta 2002.

Prosti čas najraje preživlja v krogu svoje družine in med prijatelji, ki ji večkrat očitajo, da je zasvojena s pohodništvom. Je mama in ima enega sina.

Njen najljubši citat »Kdor je povsod, ni nikjer«.

 

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor  ŽO SDS:

 • spremlja in nadzoruje delo organov ŽO SDS;
 • opozarja in zahteva odpravo napak in nedoslednosti pri delu organov ŽO SDS glede na Program in Statut SDS, Program in Poslovnik ŽO SDS ter drugih internih aktov SDS in ŽO SDS,
 • preverja skladnost vseh aktov ŽO SDS in sklepov, ki jih sprejemajo organi ŽO SDS, s statutom in sklepi višjih organov SDS oziroma ŽO ter predlagaoziroma odreja razveljavitev neskladnih aktov in sklepov ŽO;
 • seznanja s svojimi sklepi članice ŽO in organe ŽO SDS, ki jih tej sklepi prizadevajo
 • o svojem delu poroča kongresu ŽO SDS; na lastno pobudo ali na zahtevo sveta in izvršilnega odbora ŽO, pa tudi tem organom.
 • odloča o pritožbah regijskih, mestnih in občinskih odborov ŽO SDS;
 • spremlja in nadzoruje izvajanje 6. odstavka 12. člena tega poslovnika ter v primeru ugotovljene dvakratne neopravičene odsotnosti članice na seji o tem obvesti IO ŽO SDS, ki ugotovi prenehanje mandata v svetu in z njim povezane funkcije v ŽO SDS.