Klub seniork in seniorjev

Organiziranost

Program

PROGRAM DELOVANJA IN AKTIVNOSTI KSS  SDS

 

Splošne težiščne aktivnosti

 

  1. Uvod

Že vrsto let ugotavljamo, da demografska slika Slovenije in Evrope neusmiljeno opozarja, da se delež starejšega prebivalstva povečuje. Medtem, ko se po eni strani prebivalstvo stara, pa se po drugi strani srečujemo z nizko nataliteto prebivalstva. V večini evropskih držav je danes približno trikrat več starega prebivalstva, kakor ga je bilo v času naše rane mladosti. Staranje je naravno biološko – fiziološko dogajanje, ki mu je podvrženo vsako živo bitje in ta proces moramo upoštevati kot sinomim življenjskega ciklusa. Na podlagi teh ugotovitev moramo seniorji zahtevati prilagoditve tem novim družbenim spremembam. Država potrebuje drugačen pristop pri obravnavi in zagotavljanju kakovosti življenja, saj ekonomska naravnanost družin v smislu preživetja ne daje več varnega zavetja starejšim družinskim članom, kot je to bilo nekoč, saj tradicionalna skrb družine in sosedstva za starejše upada.

Seniorji smo velik in pomemben potencial družbe, ki pa le-ta žal ne zna uporabiti. Podatki preučevanj nam kažejo, da je velika večina tretje generacije povsem samostojne, pri močeh in z velikimi družbenimi potenciali. Zato se je treba soočiti s stereotipi, ki prevladujejo v družbi in seniorjem dovoliti oblikovati novo družbeno vlogo; tudi v politiki!

Vladajočo strukturo je treba konstantno opozarjati na sodelovanje z delodajalci, sindikati, lokalnimi oblastmi in nevladnimi organizacijami v skupnih projektih, ki bodo zagotavljali večjo dostopnost delovnih mest za starejše brezposelne in zagotavljale ohranjanje dela za starejše zaposlene. Posebno skrb je potrebno posvetiti tudi nastajanju novih Skladov za razvoj in ravnanje s človeškimi viri na vseh regijah .

V letu 2016 bomo dali poudarek vlogi sindikalnega gibanja glede na pomen odnosov med starostjo in zaposlitvijo - predvsem v smislu možnosti širjenja dobrih praks, kot je to marsikje po Evropi že konstanta: izobraževanja in osveščanja svojih članov ter informiranja delodajalcev. Na ta način lahko sindikati postanejo učinkoviti most za  implementacijo  dobrih praks med  državami  EU.

Na področju politike socialne varnosti bomo od aktualne vlade zahtevali analizo  razmerij med pokojninskimi, socialno varstvenimi in drugimi socialnimi transferji na eni strani in zaposlitvenimi možnostmi starejših delavcev na drugi strani.
Postali bomo iniciator za vključevanje starejših delavcev v zaposlitev in zahtevali od vlade predvsem: da zagotovi prepoved postavljanja diskriminatornih starostnih limitov pri zaposlovanju; v nacionalni program za izobraževanje odraslih mora opredeliti možnosti, pravice in obveznosti starejših delavcev do permanentnega izobraževanja;  sistemsko vzpodbuja delodajalce glede programov za zaposlitev starejše populacije; določi oblikovanje standardov za usposabljanje starejše populacije v okviru zaposlitvene politike z zagotavljanjem sredstev za razvoj pilotskih projektov.

Vlado bomo nenehno opominjali na med drugim pozabljeno obljubo in zavezo o ustanovitvi Urada za starejše. Predstavniki koalicijskih strank, resornega ministrstva in civilne družbe so sicer oblikovali delovno skupino, katere cilj bi naj bila analiza dosedanjih ukrepov na področju aktivnega staranja in na podlagi le-te oblikovanje  ukrepov in rešitev znotraj Urada za starejše. Nič od navedenega se ni realiziralo, prav tako tudi ne pobuda po ustanovitvi instituta Zagovornika pravic starejših oseb.

2.   Vpliv na družbena dogajanja

  1. Vpliv na dogajanja na državnem in lokalnem nivoju

Sodelovanje zajema vse interesne dejavnosti v SDS, tesno povezovanje z našo poslansko skupino v DZ, našimi državnimi svetniki ter seveda analogno na lokalnem nivoju. Naše delo bomo intenzivirali tudi kot kreatorji in pobudniki poslanskih ter svetniških vprašanj na državnem in lokalnem nivoju. Od Vlade Mira  Cerarja bomo v vseh javnih nastopih zahtevali, da intenzivira pogoje za zagon gospodarstva in podjetništva; zahtevali bomo zagotovitev pogojev za delovanja pravne države na vseh področjih, predvsem pa na področju pravosodja kot temeljnim predpogojem razvoja demokracije; zahtevali bomo ureditev pravične in učinkovite fiskalne politike, ki ne bo temeljila na dvigovanju davčnih obremenitev;  zahtevali bomo realno utežen državni proračun; še posebej glasno bomo zahtevali takojšnjo ukinitev vseh, v totalitarnem režimu pridobljenih privilegijev, ki obremenjujejo pokojninski sklad.

2.2 Pokojninska zakonodaja in drugi predpisi s tega področja

Posebej se bomo angažirali ob normativnih spremembah pokojninske zakonodaje ter se trudili biti vidni in slišni kot zaščitniki pravic upokojencev in tako jasno pokazali,  da nam je prioriteta skrb za VSE upokojence v Sloveniji.

2.3 Volitve in volilna zakonodaja

Seniorji SDS bomo podprli prizadevanja stranke za spremembo volilne zakonodaje in pri teh aktivnostih polno sodelovali tudi s predstavijo stališč v medijih.

V primeru morebitni predčasnih državnozborskih volitve bomo aktivni pri evidentiranju članov KSS kot kandidatov za poslance državnega zbora in tvorno sodelovali v volilni kampanji v vseh volilnih enotah oziroma okrajih.

2.4 Človekove pravice

Skrb za ljudi v stiski in ostarele bodo naše prioritete. Zato ne bomo odlašali s pobudami varuhu človekovih pravic in tvorno sodelovali preko naših poslancev tudi pri sprejemu poročil s tega področja v DZ. Delovali bomo tudi na humanitarnem področju. Aktivno bomo sodelovali z Odborom 2014 do dokončne rešitve pravosodnega krča kot posledice kontinuitete režimske sodne falange bivše nedemokratične in totalitarne države. 

2.5  Ohranjanje vrednot slovenske osamosvojitve

Seniorji v SDS zgroženo ugotavljamo, da vzgojno-izobraževalni sitem  ne sledi domovinski vzgoji, kot bi je naj bili mladostniki deležni, saj se v naši samostojni domovini srečujemo s prizadevanjem nekaterih, ki skušajo zgodovinska dejstva o naši osamosvojitvi zamegliti in izničiti. Zato bomo storili vse, da se te vrednote tudi v učbenikih obravnavajo zgodovinsko korektno in s posebnim občutkom in  spoštovanjem. V ta namen bomo (ob sodelovanju s SDM, ženskim odborom in našimi poslanci v EP) vzpodbujali aktivnosti seniorjev po celotni državi in konkretne primere sistemske kršitve ČP tudi internacionalizirali preko seniorskega združenja ESU  EPP.

2.6   Krepitev sodelovanja z regijskimi in lokalnimi odbori

Vodstvo KSS se bo udeleževalo srečanj, dogodkov in sestankov, ki jih bodo organizirali lokalni odbori in hkrati neposredno prenašalo informacije o aktivnostih na državnem nivoju v lokalni prostor. Skrbeli bomo za intenziviranje alktivnbosti po lokalnih odborih in regijskih koordinacijah, posebej na Obali, Pomurju in  Posavju.

 

3.    Sodelovanje z združenji civilne iniciative in sorodnimi organizacijami doma in po svetu 

Za zagotavljanje pravic seniorjev, bomo vzpostavili stike in sodelovanje s tistimi združenji civilne iniciative, ki gojijo in spoštujejo sorodne vrednote, ki izhajajo iz Statuta in pravil delovanje naše stranke ter Poslovnikom kluba seniorjev SDS.  Sodelovali bomo z Zdus-om in sicer na področjih, ki so nam skupni. Vzpodbujali bomo naše člane, da se aktivno vključujejo v aktivnosti in organizacijsko shemo Društev upokojencev na terenu. V okviru KOSOS bomo našo prisotnost intenzivirali in okrepili naš vpliv v tem združenju.

Krepili bomo sodelovanje s seniorji drugih političnih organizacij in sindikati, ki imajo sorodne programe, prioritete in načela.

Kot predsedujoči bomo na podlagi Dogovora o sodelovanju tvorno delovali v Koordinaciji seniorskih organizacij SDS, SLS in N.Si KD.  Sodelovali bomo tudi s sorodnimi upokojenskimi združenji v zamejstvu in po svetu.

Klub seniork in seniorjev SDS je že od leta 2007 član Evropske zveze seniorjev  (ESU), ki je interesna organizacija Evropske ljudske stranke. Delo bomo intenzivirali udi z organiziranjem Regionalne konference ESU jeseni v Sloveniji.

 

       4.     Družabne aktivnosti

Ohranili in poživili bomo mnoge naše aktivnosti, ki so se razvile v preteklosti. Poseben poudarek bomo namenili našemu letnemu shodu in iskali ob prijetnem kotičku v Dolini pod Brlogo še kak podobno prijeten kraj za naše druženje.

Naše vsakoletne poletne aktivnosti bomo usmerili tudi v tradicionalno druženje v taboru SDS v Lepeni in Bovcu ter tudi z lastnim delom programa poskrbeli, da se nam bo pridružilo vse večje število seniork in seniorjev.

Vzpodbujali bomo lokalne odbore k aktivnem druženju in k sodelovanju pritegnili tudi druge interesne organizacije in forume v okviru SDS.

Naše interese bomo združevali po posebnem letnem programu, katerega nosilna področja bodo:

  • Predavanja in usposabljanja (program KSS in v sodelovanju z ŽO, SDM in forumi SDS)
  • Izleti in ekskurzije (po posebnem programu in v sodelovanju z društvi in drugimi sorodnimi seniorskimi organizacijami)
  • Družabna srečanja (po programih lokalnih odborov in regijskih koordinacij)