Kmetijstvo

Forum za kmetijstvo in podeželje

 

Forum za kmetijstvo in podeželje SDS zastopa interese kmetov in drugih ljudi, ki so s kmetijstvom in podeželjem kakorkoli povezani in želijo po svojih močeh doprinesti k ohranjanju in razvoju slovenskega kmetijstva in podeželja.

Prednostne naloge FKP SDS:
 • Obravnavanje agrarno političnih vprašanj, zavzemanje stališč in pobud za reševanje le – teh,
 • Zavzemanje za razvoj družinskih kmetij,
 • Zavzemanje za varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov pred škodljivimi vplivi urbanizacije in onesnaževanja,
 • Predlaganje kandidatov oz. list kandidatov za volitve v kmetijsko gozdarsko zbornico in druge strokovne, državne ali politične organizacije, ki se dotikajo kmetijstva in gozdarstva,
 • Zavzemanje za razvoj zadružništva in drugih oblik povezovanja kmetov,
 • Zavzemanje za zagotavljanja ugodnih pogojev kmetovanja, zlasti za prevzemnike kmetij in mlade kmečke družine,
 • Zavzemanje za ukinitev vseh vrst monopolov, ki škodujejo razvoju kmečkih gospodarstev,
 • Zavzemanje za strokovno izobraževanje kmetov in izvedba tega izobraževanja,
 • Zavzemanje za celovit razvoj podeželja,
 • Skrb za kulturo in arhitekturo vasi,
 • Popularizacija kmetijstva in gozdarstva z organiziranjem izletov, srečanj, aktivnih počitnic, tečajev in podobno,
 • Izdajanje glasil z informacijami in navodili za obveščanje članov in javnosti,
 • Priprava informacij za javnost na elektronskih medijih (internetne strani), organiziranje tiskovnih konferenc, okroglih miz, protestov, stavk in podobno,
 • Sodelovanje na sejmih in drugih tematskih prireditvah,
 • Ter tudi drugimi aktivnostmi s katerimi lahko doprinese k ohranjanju in razvoju slovenskega kmetijstva in podeželja.